Especialistas em Histerectomia Videolaparoscopica, Sete Lagoas