Especialistas em Salpingectomia uni ou bilateral, Sete Lagoas